Legepladsinspektørens rolle:

Legepladsinspektørens job er vigtigt!
Det er også en ret veldefineret opgave:
Inspicere - Registrere - Rapportere.

Ca. 90% af de legeredskaber der skal
in-

spiceres er certificeret af TÜV og derfor

er opgaven i virkeligheden en kontrol-

funktion m.h.p at konstatere om de

forudsætninger der førte til redska-
bets godkendelse /certificering stadig

er opfyldt.

Med andre ord, hvis redskabet er identi-

ficerbart, installeret jvf. leverandørens

foreskrifter og placeret som aftalt og

ikke har været udsat for hærværk, slid

eller andre ændringer så er rapportering

"ingen fejl eller mangler" korrekt.

 

 

Ved hjemmelavede og/eller ikke certifice-

rede redskaber skal der narturligvis vur-

deres individuelt, men det primære mål

i begge tilfælde er en rimelig sikkerhed,
og ikke først og fremmest overensstem-
melse med en given standard og det kan
der være både økonomiske og praktiske
ske årsager til, således at en fuld opgra-

dering af "gamle" legeredskaber ikke

skønnes nødvendig.

En risikovurdering baseret på en rapport
udført af en certificeret legepladsinspek-
tør kan således danne grundlag for for-
nuftige og forsvarlige beslutninger om
legeredskabernes og -pladsens fremtid.

 
Ironisk kommentar til en fællesnordisk undersøgelse i 1982:
"Mine forsøg peger hen imod den antagelse, at en intens benyttelse
på længere sigt kan medføre uoprettelige skader på bukseenden".

Bo Bojesen

Husk: "Gamle" legeredskaber bliver ikke farlige, blot fordi der

kommer en ny og/eller revideret standard!

 

Kun hvis ændringerne medfører nye krav, baseret på ny viden

og/eller ny teknik og med afgørende indflydelse på sikkerheden,

kan det komme på tale at ansvarsforligtelsen kan nødvendiggøre

et tilbagebik på redskaber installeret før ændringerne i standarden.

 

Legeredskaber skal heller ikke for enhver pris være i overens-

stemmelse med DS/EN 1176.

"andre krav kan lægges til grund for byggetilladelsen hvis det

vurderes at der kan opnås tilsvarende sikkerhed!"

...........tak for besøget og husk, at leg er ikke livsfarlig, den er livsvigtig!
Lav din egen hjemmeside med mono.net