Hvad har andre sagt?

"Med stor indsigt, humor og med utallige
eksempler formår Mogens Tom Jensen

på en særdeles interessant og relevant

måde at inspirere til holdningsændringer

omkring legepladssikkerhed, så fokus i

højere grad rettes mod fordelene ved

spændende og udfordrende legemiljøer”.
Anne-Katrine L Mølgård
Driftleder. Seminarer.DK
-------------------------------------------------------
"Specielt tak til Mogens T. Jensen, for et
utroligt veloplagt foredrag omkring et
emne, som er meget tørt stof.
Det var både inspirerende og lærerigt."
Finn Bjerring, Ejendomsmester,
Greveflex. KAB.
-------------------------------------------------------
"At opleve Mogens T. Jensen holde oplæg
om legepladssikkerhed er vældig inspire-
rende, og med til at sætte standarderne ind
i de rette perspektiver."
Lisbet Østergård, Driftplanlægger.
Fåborg Kommune.
-------------------------------------------------------
"I Gentofte Kommune afholdt vi to tema-
dagen for alle daginstitutioner med
MogensTom Jensen som oplægsholder.

Temaet var legepladssikkerhed, risikovur-
dering og legeværdi. Netop de temaer
forstod Mogens at holde op mod hinanden
på en måde hvor deltagerne måtte reflek-
tere over hvordan vi varetager børnenes
legebehov i det daglige.

 

Samtidig åbnede det op for en bred dis-

kussion om hvad sikkerhed for børn

egentlig er for en størrelse og det er mit

indtryk at institutionslederne gik derfra

med en bredere forståelse for, hvilke

pædagogiske overvejelser og sikkerheds-

mæssigt ansvar, der i sidste ende altid

påhviler den enkelte institution".
Eva Zelander. Landskabsarkitekt.
Gentofte Kommune.


 

"I.f.m. introduktionen af DS/EN 1176 , blev der ved de Tekniske
skoler 
udviklet kursus: Indretning/vedligeholdelse af legepladser.
Soc.Pæd. Mogens Tom Jensen var konsulent og gæsteunderviser.

Der blev også behandlet forhold om børn og børns leg i relation til
legepladser og legeredskaber, samt redegjort for det standardise-
ringsarbejde han har deltaget i, både i indland og udland, på en me-
get spændende og inspirerende måde".

Morten Yding, Faglærer.
Teknisk Skole, Århus.

---------------------------------------------------------------------------------------------
I Arkitekternes Efteruddannelse har vi afholdt kursus for vore med-

lemmer om indretning af legepladser. Med udgivelsen af DS/EN 1176
og DS/EN 1177 blev fokus for indretning af legepladser flyttet helt
bort
 fra børns leg og motoriske udviklingsbehov.


Soc. Pæd. Mogens Tom Jensen har med sin erfaring om børns leg
og 
sin store indsigt i de bagvedliggende standarder og regelsæt,
et over
blik, så han kan sætte tingene i det rette forhold.


Formålet med kurset har fra arrangørernes side været at inspirere
rådgiverne til at være foregangsmænd når der skal skabes gode og
oplevelsesrige forhold på børns opholdsarealer, noget som
Mogens
 har bakket fint op.”

Bettina Mylin,
Projektleder Akademisk Arkitektforening

---------------------------------------------------------------------------------------------
Evalueringer af Esbjerg Kommunes workshop for daginstitutioner Udtalelserne er hentet fra evalueringsmails, som ledere og medarbejdere blev bedt om at sende til forvaltningen.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Vi syntes det var en god dag. Oplægget havde en passende længde og input var varierende, altså vi fik de oplysninger vi skulle have omkring regler m.m., men der var også plads til ”historier” fra det virkelige liv og spørgsmål.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Vi fik en masse godt at vide og god inspiration. Det er godt at vide at Mogens uddanner vores legepladsinspektører. Han kan varmt anbefales til andre workshops.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Vi syntes begge, at det var en yderst god og spændende dag. Mogens Jensen var rigtig god som formidler og vi gik derfra med mange aha-oplevelser. Vi fik også rigtig megen viden om standarder på legepladser og hvordan vi skal læse og forstå rapporten som legepladsinspektøren laver.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Godt med det skriftlige materiale, som vi kunne skrive kommentarer på. Efter følgende et godt opslagsværk. Det er svært at fremhæve, noget bestemt som var godt. Det hele hang sammen og var godt. Hvad der trak lidt ned, var tiden. Vi kunne godt have brug for lidt efterfølgende snak og tid til at stille spørgsmål. Tak for en god dag.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Jeg syntes, at det var et godt Workshop. Det var dejlig konkret og det var nye regler m.m. der var med. Jeg savnede lidt de praktiske eksempler og muligheden for at spørge ind om ens egen institution. Måske et emne til næste møde.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Det var en udmærket oplægsholder som gav et reelt billede af hvad legepladssikkerhed er for en størrelse og vi ikke skal være overbekymrede, men bruge vores sunde fornuft.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Det var fint at få gennemgået de mest almindelige fejl og faldgruber i forbindelse med legepladssikkerheden. Vi havde vel alle hørt det meste før, men man falder lidt i søvn når man ser sin egen legeplads hver dag. Det var også godt at høre hvilke retningslinjer de legeplads- inspektører der kommer rundt er uddannet efter og hvilke ting de er blevet bedt om at holde ekstra øje med. Det var samtidig rart at det blev pointeret at sund fornuft og egen risiko vurdering stadig har en vis værdi. Det var rart med de mange eksempler, billeder etc. da det er meget lettere at forholde sig til det man selv har set. Jeg kunne godt lide at han gjorde så meget ud af at pointere at der ikke kan sættes lighedstegn ved en sikker legeplads, og en ”ufarlig” legeplads, at der stadig skal være plads til udfordring og den lille kildren i maven der gør en legeplads spændende og udvikler vore børn.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ønsker:

Tid til at tale på tværs af institutionerne = inspiration/ gode idéer
(ville måske ha´ kompenseret for kommentaren under ”mangler”)

Men alt i alt et rigtig godt kursus.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Friskolernes kursus for skolepedeller om bl.a. Legepladssikkerhed:

'Underviser havde stor viden om emnet'
'God information om ting, man kan bruge i hverdagen'
'Godt og relevant oplæg'
'Oplægget om legepladssikkerheden var den bedste del af kurset!'


 

Oplæg Naturskolan i LUND Oplæg: Nasjonal Barnekonferance DMMH
...........tak for besøget og husk, at leg er ikke livsfarlig, den er livsvigtig!
Lav din egen hjemmeside med mono.net