In-House Certificering:

In-House modellen betyder at
certificeringskurset kan fore-
gå lokalt, og i egne faciliteter.

Kurset afholdes når behovet er
der og med blot én kursist, hvis
det er det situationen kræver.

PS. Der kan træffes aftale om
gratis deltagelse af indtil 4
med
arbejdere med behov for
viden, 
men ikke certifikat.


Kurset er intensivt og p.g.a. af
det begrænsede antal deltage-
re, kan det afvikles over 4 dage.

Dagspris oplyses på telefon,
21674534  
Beløbet inkl. undervisning,
div. materialer og
certifikat.

Da DS/EN 1176 standarden er
til rådighed under testen, skal
kursisten medbringe sit eget
eksemplar a.h.t. notater mv.) 

Kurset afvikles i.h.t. gældende
akkrediteringsbestemmelser:

EN/ISO/IEC 17020: 2012 og
EN/ISO/IEC 17024: 2012
Et forudgående kendskab til
legepladsområdet er en fordel,
men ikke en forudsætning,

Kursusdeltageren stifter be-

kendtskab med den seneste
udvikling for området, herun-
der de seneste tillæg, samt
forklaringer på og fortolknin-
ger med betydning for inspek-
tionens udførelse.

 

Deltagererne bliver orienteret om det billedrapporteringssystem

som TüV-certificerede inspektører får udleveret til anvendelse

ved inspektionerne.

Disse hjælpemidler vil være tilgængelige elektronisk via DropBox
Deltagerne bliver introduceret til en skriftlig test som afvikles

kursets sidste dag. Testen er af ”opslagstypen” og omfatter

spørgsmål indenfor standardens krav og anvendelse.


Kursisten medbringer egen kopi af Standarden til rådighed under
testen som er bestået når 85% af opgaverne er besvaret korekt.

Senest 6 uger efter testen, indsendes 2 udfyldte TüV Inspekti-

onsrapporter i farve/papir kopi samt et USB stick indeholdende
rap
porter samt de originale digitale billeder i JPG format.

(billederne kan blive anvendt til undervisning/fremvisning)

 

Rapporterne bliver evalueret

for egnethed til at bibringe re-

kvirenten en præcis og anven-

delig status for den inspicere-

de legeplads.
(f.eks. korrekt udfyldelse, hen-

visninger, billedmotiver osv.

TüV SÜD Produktservice fore-
tager her
efter en samlet vur-
dering af 
det indsendte
materiale samt 
resultatet af
den skriftlige test, 
hvorefter
der gives meddelel
se om
bestået/ikke bestået.


Ved bestået, modtager kursi-

sten efterfølgende et certifikat

som TüV Legepladsinspektør.

Certifikatet udstedes af TÜV

SÜD Første periode er

på 12 måneder fra testdatoen.

Efter gencertificering er de ef-

terfølgende perioder 24 måne-

der og i.f.m. denne gencertifi-

cering kan der vælges mellem

gruppe- eller individuel test.

Certifikatperioden påbegyndes
senest 6 uger efter testdagen.

I tilfælde af ”ikke bestået” gi-

ves der mulighed for at aflæg-

ge en ny test.

NYT - NYT - NYT
Sammen med én inspektør kan
4 medarbejdere deltage gratis!

Ring og hør nærmere 21674534

 

...........tak for besøget og husk, at leg er ikke livsfarlig, den er livsvigtig!
Lav din egen hjemmeside med mono.net