Risikovurdering:

En afvejning af risici versus fordele!

Balance er noget man kan holde eller tabe

og de fleste kommer uvægerligt til at stifte

bekendskab med begge situationer.


I særdeleshed gælder dette for legende

børn, fordi deres udvikling kræver, at de

hele tiden søger grænser som en naturlig

del af legen.


Både i Europa og andre steder i verden,

er der en stigende bekymring for, at

kampagnen for legepladssikkerhed og

en uhensigtsmæssig holdning til anven-

delsen af sikkerhedsstandarderne, kan

medføre utilsigtede sideeffekter.

 

F.eks. en forringelse af legeværdien og

unødige begrænsninger i legen, til skade

for børnenes udvikling.


Balancen i legepladssikkerhed består i at

afveje legens livsvigtige fordele mod ud-

fordringens indbyggede risiko.

Godt designede legemiljøer og legered-

skaber udmærker sig ved at tydeliggøre

den forbundne brugsrisiko for børnene.

 

I forbindelse med vurderingen af legepladsikkerhed indgår natur-

ligvis også en risikovurdering, som danner grundlag for prioriterin-

gen og en proportionel anvendelse af resurserne.

F.eks er gynger og rutschebaner nogle af de sikreste legered-
skaber, selvom de ofte er øverst i statistikken over ulykker.

  

Derfor bør brugsfrekvensen indgå i vurderingen af, om et legered-
skab nu også er så farligt at det retfærdiggør de resourser der kræves til en evt. udbedring.

Kalkulerbare risici" er både nødvendige og kompetencegivende!

Læs Ny Indledning + Emne i DS/EN 1176: 2008 >>> Assessing risks - challenges posed by the European general produet safety directive
...........tak for besøget og husk, at leg er ikke livsfarlig, den er livsvigtig!
Lav din egen hjemmeside med mono.net