Behovet for kompetencer:

Der er behov for flere "superbrugere"
med kompetencer vedr. legepladssik-
kerhed. Det gælder både ved Park & Vej,

Inst. og skoleforvaltningerne.

 

Flere og flere kommunale legeplads-
ejere har fået øjnene op for de både prak-
tiske og økonomiske fordele ved at lade
legepladsinspektionerne udføre af TÜV
certificerede legeplads inspektører, der
har et indgående kendskab til baggrunden
for redskabets oprindelige certificering.

Ansvaret for Legepladssikkerheden ligger
hos den tilsynsførende myndighed og det
er derfor af afgørende betydning at kom-
munens medarbejdere er kompetente og
beslutningsdygtige når der skal sagsbe-
handles i.f.m. legepladsprojekter.

Legepladssikkerhed udgør trods alt en
meget lille del af forvaltningens aktivite-
ter og det kan være vanskeligt at udstyre
alle med kompetencer der følger udviklin-
gen i snævre kompetenceområder.

Ring til LegeStafetten og hør nærmere
eller klik på link herunder for at se ek-
sempler på moduler:

 

Eksempler på moduler: Opgradering til DS/EN 1176: 2017
 

Det er en god idé at have al dokumentation på plads når man ansø-

ger om tilladelse til at oprette en ny legeplads. Hvis der forekom-

mer afvigelser fra standarden f.eks. på grund af pladsmangel, sær-

lige ønsker, eller i.f.m. nye redskaber der endnu ikke er beskrevet

i standarden, så er leverandørens skriftlige risikovurdering en god

hjælp i sagsbehandlingen idet det er dokumentation for både over-

vejelser og beslutninger.

 

Bygningsreglementet (BR18) refererer til DS/EN 1176 og gør

standarden obligatorisk, men forvaltningen har mulighed for

at anlægge andre 
vurderinger, der opnår den ønskede sikkerhed.

 

Standarderne blev refereret i Bygningsreglementet første gang i

1995 og principielt skal der foreligge byggetilladelse/ibrugtagnings-

tilladelse for alle legepladser der er opført efter dette tidspunkt.

...........tak for besøget og husk, at leg er ikke livsfarlig, den er livsvigtig!
Lav din egen hjemmeside med mono.net