Pædagoguddannelsen:

Legepladssikkerhed er

desværre ikke et stort,

eller for den sags skyld,

vigtigt emne i undervis-

ningen seminarierne.

I yderste konsekvens betyder

det, at beslutninger om hvor-

dan "det vigtigste pædagogi-

ske rum" skal indrettes, træf-

fes af mennesker uden pæda-

gogisk indsigt eller kompeten-

ce, og det er ikke godt nok!

 

Men hvem sætter rammerne?

 

Legestafetten giver præcise,

måske provokerende oplæg til

en debat om sikkerheden på

legepladsen.

....og det ikk' for børn!

 
      At turde vove er at miste fodfæste for en stund,
      Ikke at turde vove er at miste fodfæste for altid!
      Søren Kirkegård

Download artikel bragt i Legepladsen 2004. Den er stadig gældende!

Hvor langt tror du vi skal op for at være uden for pædagogisk rækkevidde?

Det er absolut ikke uden problemer at være mandlig pædagog i

en børnehave. Angsten for pædofili og måske navnlig konse-

kvenserne, har bredt sig ligeligt mellem forældrene og de få til-

bageblevne mandlige pædagoger.

 

Mange har også forladt dette arbejdsområde fordi det viste sig

meget vanskeligt og I nogle tilfælde umuligt, at være mand og

rollemodel for især de "mandehungrende" drenge!

 

Drengelege bliver hurtigt for "vilde" (læs ukontrollerbare) for

det kvindelige flertal af personalegruppen og må bringes til ende!

 

..... og der er en pris at betale!

 
Vidste du:

at fokus på legepladssik-

kerhed udfra børnenes

behov, fører til mere leg

og færre ulykker?

-----------------------------------

at blot fordi et legeredskab

ikke opfylder den seneste

standard, betyder det ikke

at det er farligt.

-----------------------------------

at intet i eksisterende lov-

givning eller direktiver,

lægger op til en fjernelse af

redskaber, blot fordi de ik-

ke er i overensstemmelse

med en given standard.

-----------------------------------

at 40% af de børn som

pædagogerne bringer på

skadestuen i.f.m. et uheld

på legepladsen, vurderes

som en unødvendig be-

lastning af både børn og

skadestue!

...........tak for besøget og husk, at leg er ikke livsfarlig, den er livsvigtig!
Lav din egen hjemmeside med mono.net