Hvem skal gøre hvad og hvordan?

Hvis alle involverede kender processen og
deres egen rolle i den, så afvikles den ad-
ministrative del meget lettere.

Mange steder er der stadig usikkerhed
om bl.a. forvaltningen i.f.m. byggesagsbe-
handlingen, legepladsinspektørens rolle
og sidst, men ikke mindst , risikovurde-
ring og prioritering af indsatsen.

På den baggrund tog brancheforeningen

P.I.L. initiativ til udfærdigelse af et
juridisk notat som belyser den forvalt-
ningspraxis der bør lægges til grund for
håndteringen af bl.a. de divergerende op-
fattelser der kommer til udtryk i .f.m.
inspektionsrapporter, produktcertificering

og øvrige forhold vedr. sikkerheden, så-
dan som det dagligt kommer til udtryk.

Hensigten med notatet er naturligvis at

give et samlet og bedre overblik over en
mere korrekt og effektiv håndtering af
sager der måtte opstå og med et forløb
og et resultat der forhåbentligt tilgodeser
alle parter.

Notatet kan downloades på link nedenfor!

 

Juridisk notat om forvaltningsprocessen >>>
 
Vidste du:

At det oftest er via den sensationsprægede del af pressen vi

hører om legepladser og det gør jo ikke forvaltningen lettere!

BUPL har spurgt Ministeriet: ”Vi beder Ministeriet tilkendegive hvilken betydning det har for vurderingen af en sag, at kommunen selv er kontrollerende myndighed og indehaver af et byggeri, samt hvorvidt kommunen er så frit stillet i sit skøn, at nationale og europæiske standarder kan tilsidesættes”

Ministeriets svar:

”Det er ikke med henvisningen til de to standarder hensigten, at de pågæl-

dende standarder nødvendigvis skal lægges til grund, men henvisningen skal forstås som et forslag til, hvorledes det generelle sikkerhedsniveau for legepladsredskaber m.v. kan opfyldes. De nævnte standarder angiver, hvordan man som bygherre kan leve op til kravene, men bygherren er frit stillet med hensyn til at vælge en anden metode, forudsat at den giver et tilsvarende sikkerhedsniveau”.


...........tak for besøget og husk, at leg er ikke livsfarlig, den er livsvigtig!
Lav din egen hjemmeside med mono.net